Πτυχιο αναγνωρισμενο απο το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών διαδικασιών που διέπουν τη διδασκαλία και τη μάθηση. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα σε δυο ειδικεύσεις:
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία ή
 • Σχολική Ψυχολογία.
Η ειδίκευση Εκπαιδευτική Ψυχολογία απευθύνεται ιδιαίτερα σε άτομα που εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κεντρικός στόχος αυτής της κατεύθυνσης είναι να εμπλουτίσει τις γνώσεις των φοιτητών σχετικά με τους τρόπους που η ανάπτυξη του ατόμου και οι ατομικές διαφορές επηρεάζουν τη μάθηση καθώς και τις συνέπειες που δύναται να έχουν αυτές οι παράμετροι στη διδασκαλία. Άλλος επί μέρους στόχος είναι να αναπτύξει κριτική την σκέψη στην αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης της μάθησης. Τέλος, το πρόγραμμα έχει στόχο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στη χρήση μεθοδολογικών και στατιστικών εργαλείων για τη διερεύνηση σύγχρονων θεμάτων εκπαιδευτικής ψυχολογίας.
Η ειδίκευση Σχολική Ψυχολογία απευθύνεται ιδιαίτερα σε άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον εφαρμοσμένο κλάδο της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, γνωστό και ως σχολική ψυχολογία. Επιπρόσθετα από τους στόχους που παρατέθηκαν πιο πάνω, στόχος αυτής της κατεύθυνσης είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην εφαρμογή κλινικών αρχών και στη χρήση ειδικών εργαλείων για τη διάγνωση, αντιμετώπιση και πρόληψη προβλημάτων συμπεριφοράς, συναισθηματικών προβλημάτων ή/και δυσκολιών μάθησης στο σχολείο.

Το πρόγραμμα αφορά:

 • Επαγγελματίες εκπαιδευτικούς με ενδιαφέρον στη ψυχολογία και το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση για βελτίωσης της διδασκαλίας και μάθησης.
 • Απόφοιτους Ψυχολογίας που επιθυμούν να αποκτήσουν μια εις βάθος κατανόηση του ρόλου της ψυχολογίας στην εκπαίδευση.
 • Απόφοιτους Ψυχολογίας που επιθυμούν να εργαστούν ως εφαρμοσμένοι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι/σχολικοί ψυχολόγοι.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με τη συμπλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές ( και των δυο ειδικεύσεων ) θα μπορούν να:

 • Αξιολογούν κριτικά τις βασικές θεωρητικές έννοιες της εκπαιδευτικής ψυχολογίας.
 • Εκτιμούν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση και να αξιολογούν κριτικά τα βασικά ευρήματα σύγχρονων ερευνών που σχετίζονται με τη μάθηση και τη διδασκαλία.
 • Αξιολογούν τις ψυχολογικές και εκπαιδευτικές αρχές που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, καθώς και να συγκρίνουν κριτικά την καταλληλότητα διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας σε διάφορα πλαίσια μάθησης (πχ.ατομικό, ομαδικό, επίσημο, ανεπίσημο).
 • Κατανοούν τις επιδράσεις των ατομικών διαφορών (πχ. φύλο, δείκτης νοημοσύνης, προσωπικότητα, πολιτισμική ποικιλότητα) στη μάθηση.
 • Συζητούν και να αξιολογούν τη συνεισφορά της έρευνας στον τομέα της γνωστικής ψυχολογίας (σχετικά με τη μνήμη, επίλυση προβλημάτων, αντίληψη, προσοχή) στη διδασκαλία και στη μάθηση.
 • Εξηγούν τα αίτια και τις επιδράσεις ποικίλων μαθησιακών δυσκολιών και να συζητούν το ρόλο του εκπαιδευτικού μέσα στο πλαίσιο της ειδικής και συμπεριληπτικής (inclusive) εκπαίδευσης.
 • Ενδυναμώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού/σχολικού ψυχολόγου στη διαγνωστική αξιολόγηση, συμβουλευτική αγωγή και στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.
 • Συνοψίζουν τη συνεισφορά της νευροεπιστήμης στην κατανόηση της ανθρώπινης μάθησης.
 • Χρησιμοποιούν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους έρευνας και ανάλυσης για τη διερεύνηση διαφόρων εκπαιδευτικών ερωτημάτων.
 • Επεξηγούν και να αξιολογούν κριτικά τις ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στον τομέα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και να επιδείξουν ικανότητες στην ετοιμασία ερευνητικών προτάσεων και στη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας.

Επιπλέον από τα μαθησιακά αποτελέσματα που παρατέθηκαν πιο πάνω, με τη συμπλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές της ειδίκευσης Σχολική Ψυχολογία θα μπορούν να:

 • Αξιολογούν κριτικά τις ψυχομετρικές αρχές διαφόρων διαγνωστικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της εργασίας του Σχολικού Ψυχολόγου.
 • Επιδείξουν γνώση στη χρήση διαγνωστικών εργαλείων με επαγγελματισμό, ακολουθώντας τους σχετικούς κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας.
 • Αναπτύξουν δεξιότητες στη χρήση μεθόδων και αρχών της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας για να αντιμετωπίσουν ποικιλία θεμάτων που μπορεί να ενδιαφέρουν το μαθητή, όπως οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα μάθησης, διαπροσωπικές σχέσεις, επαγγελματικό προσανατολισμό κ.α.
 • Επιδείξουν γνώση στο σχεδιασμό και χρήση προληπτικών και παρεμβατικών μεθόδων που στόχο έχουν να προάγουν την ακαδημαϊκή και συναισθηματική ανάπτυξη και ευημερία των παιδιών στο πλαίσιο του σχολείου, σε συνεργασία πάντα με τους σχολικούς φορείς και την οικογένεια.
 • Επιδείξουν ικανότητες στην κριτική θεώρηση και αξιολόγηση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας προληπτικών και παρεμβατικών μεθόδων μετά τη λήξη της περιόδου θεραπείας.
 • Συμπεριφέρονται με επαγγελματισμό έχοντας τους κανόνες δεοντολογίας και νομοθεσίας του επαγγέλματος ως κατευθυντήριες γραμμές και να αξιολογούν τακτικά την ποιότητα της εργασίας τους με βάση το μοντέλο του στοχαστικού επαγγελματία ( reflective practitioner ).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Τα απαραίτητα έντυπα πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον δυο μήνες πριν από την έναρξη του εξαμήνου εισδοχής. Οι υποψήφιοι αναμένονται να κατέχουν πτυχίο στη Ψυχολογία ή στην Εκπαίδευση ή σε άλλο συγγενικό κλάδο. Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη.

Τα κριτήρια εισδοχής είναι:
 • Συμπληρωμένη αίτηση.
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο και βαθμολογία πτυχίου τουλάχιστον “λίαν καλώς”.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου (περίπου 2 σελίδες).
 • Εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από δύο ( 2 ) ακαδημαϊκούς καθηγητές, οι οποίες θα αποσταλούν απευθείας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Σε περιπτώσεις υποψηφίων που εργάζονται, το Τμήμα μπορεί να δεχτεί, η μία συστατική επιστολή να προέρχεται από ακαδημαϊκό καθηγητή και η δεύτερη από τον εργοδότη του υποψηφίου.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

CR

ECTS

Ειδίκευση Σχολική Ψυχολογία (MSc Σχολική Ψυχολογία):    
Υποχρεωτικά Μαθήματα 27 90
Μαθήματα Επιλογής 14 30
Σύνολο 41 120
     
Ειδίκευση Εκπαιδευτική Ψυχολογία (MSc Εκπαιδευτική Ψυχολογία):    
Υποχρεωτικά Μαθήματα 18 60
Μαθήματα Επιλογής 9 30
Σύνολο 27 90

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σχολική Ψυχολογία (MSc)-DL CR ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 18 60
Κωδ. Μαθ. Τίτλος μαθήματος  
PSYM-500DL Ψυχολογία Διδασκαλίας και Μάθησης 3 10
PSYM-501DL Διανοητική Ανάπτυξη: Θεωρία, Αξιολόγηση και Εφαρμογές 3 10
EDUC-538DL Αναλυτικό Πρόγραμμα Εικαστικών Τεχνών: Θεωρία και Πρακτική 3 10
PSYM-502DL Δυσκολίες Μάθησης 3 10
PSYM-503DL Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις 3 10
PSYM-504DL Ψυχομετρικές Μέθοδοι και Εργαλεία Μέτρησης 3 10
PSYM-505DL Μέθοδοι Έρευνας 3 10
Μαθήματα Επιλογής 9 30
PSYM-630DL Συμπεριληπτική Εκπαίδευση 3 10
PSYM-631DL Ψυχοπαθολογία του Παιδιού 3 10
PSYM-632DL Φιλοσοφία του Νου 3 10
PSYM-634DL Αξιολόγηση Παιδιών και Εφήβων 3 10
PSYM-635DL Η Νευροεπιστήμη στην Εκπαίδευση 3 10
PSYM-636DL Γλώσσα και Ανάπτυξη 3 10
PSYM-691AD Μεταπτυχιακή Εργασία Ι 3 10
PSYM-691BD Μεταπτυχιακή Εργασία ΙΙ 3 10
PSYM-680DL Συμβουλευτική Αγωγή στο Σχολείο 3 10
PSYM-681AD Επαγγελματική Δεοντολογία 3 10
PSYM-682DL Πρακτική Άσκηση 7 8
PSYM-710DL Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης 1 2
ΣΥΝΟΛΟ 27 90
Επιπλέον Υποχρεωτικά Μαθήματα 14 30

Notes: PSYM-682DL: Οι φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν 500 ώρες πρακτικής άσκησης. Οι φοιτητές έχουν επιλογή των μαθημάτων PSYM-691AD και PSYM-691BD και ενός άλλου μαθήματος επιλογή. Σε περίπτωση μη επιλογής της Μεταπτυχιακής Εργασίας τότε οι φοιτητές πρέπει να διαλέξουν 3 μαθήματα επιλογής εκτός των μαθημάτων PSYM-691AD και PSYM-691BD.

Εκπαιδευτική Ψυχολογία (MSc)-DL CR ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 18 60
Κωδ. Μαθ. Τίτλος μαθήματος  
PSYM-500DL Ψυχολογία Διδασκαλίας και Μάθησης 3 10
PSYM-501DL Διανοητική Ανάπτυξη: Θεωρία, Αξιολόγηση και Εφαρμογές 3 10
PSYM-502DL Δυσκολίες Μάθησης 3 10
PSYM-503DL Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις 3 10
PSYM-504DL Ψυχομετρικές Μέθοδοι και Εργαλεία Μέτρησης 3 10
PSYM-505DL Μέθοδοι Έρευνας 3 10
Μαθήματα Επιλογής 9 30
PSYM-630DL Συμπεριληπτική Εκπαίδευση 3 10
PSYM-631DL Ψυχοπαθολογία του Παιδιού 3 10
PSYM-632DL Φιλοσοφία του Νου 3 10
PSYM-634DL Αξιολόγηση Παιδιών και Εφήβων 3 10
PSYM-635DL Η Νευροεπιστήμη στην Εκπαίδευση 3 10
PSYM-636DL Γλώσσα και Ανάπτυξη 3 10
PSYM-691AD Μεταπτυχιακή Εργασία Ι 3 10
PSYM-691BD Μεταπτυχιακή Εργασία ΙΙ 3 10
ΣΥΝΟΛΟ 27 90

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών εξαρτάται από την ειδίκευση που θα επιλέξει ο φοιτητής. Η ειδίκευση Εκπαιδευτική Ψυχολογία αποτελείται από 27 credits / 90 ECTS. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τρία ( 3 ) εξάμηνα φοίτησης και η μέγιστη εννέα ( 9 ) εξάμηνα. Η ειδίκευση Σχολική Ψυχολογία αποτελείται από 41 credits / 120 ECTS. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα ( 4 ) εξάμηνα φοίτησης και η μέγιστη έντεκα ( 11 ) εξάμηνα, και η οποία περιλαμβάνει εποπτευόμενη Πρακτική Άσκηση σε σχολεία ή άλλες εγκεριμένες δομές παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών σε μαθητικό πληθυσμό. Σημειώνεται ότι τα πρώτα τρία εξάμηνα είναι κοινά για τις δυο ειδικεύσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μέσα από την Πρακτική Άσκηση ( PSYM-682DL ) και το Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης ( PSYM-710DL ) δίνεται στους φοιτητές η ευκαιρία να εφαρμόσουν τις δεξιότητες που έμαθαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τους εκπαίδευσης, κάτω από άμεση επαγγελματική εποπτεία. Κατά τη διάρκεια των περιόδων Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές αναμένεται να συμπληρώσουν 500 ώρες εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές αναμένεται να εμπλέκονται σε εμπειρίες εντός εγκεκριμένων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλων εγκεκριμένων δομών παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών σε μαθητικό πληθυσμό ( μπορεί να είναι στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή / και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ). Στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές αναμένεται να εργάζονται 5 ημέρες εβδομαδιαίως στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που θα έχουν υπό την ευθύνη τους. Η εύρεση εκπαιδευτικού ιδρύματος / εγκεκριμένης δομής στην οποία θα γίνει η πρακτική άσκηση είναι ευθύνη του φοιτητή. Επίσης, είναι ευθύνη του κάθε φοιτητή να βρει επόπτη που θα τον/την επιβλέπει κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
Η Πρακτική Άσκηση χωρίζεται σε δύο κύριες φάσεις:
1. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει σεμινάρια τα οποία θα εκπαιδεύσουν τους φοιτητές στις δεξιότητες που διέπουν την εργασία του σχολικού ψυχολόγου. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στη χορήγηση διαγνωστικών εργαλείων (π.χ. τεστ νοημοσύνης, τεστ επίτευξης), στη συγγραφή ψυχοεκπαιδευτικών εκθέσεων (psychoeducational reports), στη διεξαγωγή κλινικής συνέντευξης με παιδιά και γονείς κ.α. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει επίσης εξοικείωση με το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσα από την παρατήρηση και τη συμμετοχή στις δραστηριότητες της τάξης.
2. Κατά το δεύτερο μέρος της Πρακτικής Άσκησης, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να έχουν αναπτύξει τα απαραίτητα προσόντα για να μπορούν να περάσουν στο επόμενο στάδιο που αφορά την παρατήρηση και εξέταση του ρόλου του σχολικού ψυχολόγου στα σχολεία, καθώς και ανάληψη σχετικών καθηκόντων στη συνέχεια. Η περίοδος αυτή περιλαμβάνει παρακολούθηση του κλινικού επόπτη ή άλλου εγγεγραμμένου επαγγελματία στο χώρο της Σχολικής Ψυχολογίας κατά το χειρισμό περιπτώσεων και τη διεξαγωγή καθηκόντων που εμπίπτουν στο ρόλο του Σχολικού Ψυχολόγου. Σύντομα όμως, αναμένεται οι εκπαιδευόμενοι να αναλαμβάνουν ατομικές περιπτώσεις με την καθοδήγηση του ατομικού τους επόπτη. Με το τέλος της Πρακτικής Άσκησης, η επαγγελματική ετοιμότητα των εκπαιδευόμενων αξιολογείται από τους ατομικούς κλινικούς επόπτες (εγκεκριμένοι σχολικοί ψυχολόγοι) και τους ακαδημαϊκούς επόπτες. Η επαγγελματική ετοιμότητα αξιολογείται στη βάση των τομέων ανάπτυξης που καθορίζει ο Αμερικανικός Σύνδεσμος Σχολικών Ψυχολόγων (National Association of School Psychologists - NASP). Αναμένεται ότι σε αυτή τη φάση οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν έρθει σε επαφή με όλους τους τομείς ανάπτυξης και ότι θα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στα πλαίσια του καθενός. Στην αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων μπορούν να συμμετέχουν και άτομα που ανήκουν στο προσωπικό του εκπαιδευτικού ιδρύματος και που έχουν άμεση και συχνή επαφή με τον εκπαιδευόμενο.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

EuroPsy requires psychologists to:
 • have an academic education in psychology of five years or more.
 • have done at least one year of practice under the supervision of a qualified supervisor.
 • provide evidence of current professional competence.
 • subscribe to a statement on ethical conduct.
 • engage in continued professional education.
EuroPsy requires specialist-psychologists to:
 • meet the requirements of the basic EuroPsy
 • have completed a postgraduate study of at least 400 hrs.
 • have gathered postgraduate experience and training during at least 3 years.
 • have done at least 500 hours of supervised specialised practice under supervision of a qualified supervisor, with at least 150 contact hours with the supervisor.
 • provide evidence of current specialised professional competence.

http://www.europsy-efpa.eu/requirements

A supervisor is defined as follows:
A Supervisor is a qualified psychologist who, within the past three years, has at least two years of full time work or equivalent experience as an independent practitioner (recognised as qualified by the national accrediting body), within a professional context and who is responsible for the acquisition and assessment of professional competence by a Practitioner-in-Training in that professional context.